نمودار مالكيت سهام در سال 1398
سهامدار درصد
ساير سهامداران 0%
شركت توسعه سرمايه رادين 0.06%
شركت سرمايه‌گذاری كاركنان سايپا 0.32%
شركت توليدی موتور، گيربكس و اكسل سايپا (سهامی خاص) 0.53%
سازمان خصوصی‌سازی - شركتهای سرمايه‌گذاری استانی 0.62%
مركز تحقيقات و نوآوری صنايع خودرو سايپا 0.71%
شركت سرمايه گذاری و توسعه صنعتی نيوان ابتكار 1.27%
تجارت الكترونيك خودرو تابان 2.98%
شركت سرمايه گذاری سايپا 8.82%
شركت پيشگامان بازرگانی ستاره تابان 9.83%
صندوق كاركنان فولاد 15.67%
سرمايه‌گذاری گروه صنعتی رنا 17.19%
سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران 17.31%