موبایل اپلیکیشن کارکنان


موبايل اپليكيشن، با هدف پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطي كاركنان و ايجاد بستري جهت فرهنگ سازي مطلوب سازماني طراحي و راه اندازي شده و اميد است در فازهاي توسعه اي امكان تسري آن به شركت هاي گروه و حتي خانواده هاي محترم كاركنان نيز فراهم گردد.